روستاهای دهستان درودزن از بخش درودزن طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 حصار دشتک حصار دشتک 389 1412
2 قصرخليل قصرخليل 300 1172
3 درودزن درودزن 408 1505
4 گلی جان گلی جان 179 680
5 حسام آباد حسام آباد 338 1261
6 خوریجان خورنجان 23 106
7 دشتك دشتك 479 1588
8 شهرك ابرج شهرك ابرج 710 2688
9 مهدی آباد مهدی آباد 72 274
10 بيزجان سفلی بيزجان سفلی 57 198
11 بيزجان عليا بيزجان عليا 96 337

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع