روستاهای دهستان درودزن از بخش درودزن طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ حصار دشتک حصار دشتک ۳۸۹ ۱۴۱۲
۲ قصرخلیل قصرخلیل ۳۰۰ ۱۱۷۲
۳ درودزن درودزن ۴۰۸ ۱۵۰۵
۴ گلی جان گلی جان ۱۷۹ ۶۸۰
۵ حسام آباد حسام آباد ۳۳۸ ۱۲۶۱
۶ خوریجان خورنجان ۲۳ ۱۰۶
۷ دشتک دشتک ۴۷۹ ۱۵۸۸
۸ شهرک ابرج شهرک ابرج ۷۱۰ ۲۶۸۸
۹ مهدی آباد مهدی آباد ۷۲ ۲۷۴
۱۰ بیزجان سفلی بیزجان سفلی ۵۷ ۱۹۸
۱۱ بیزجان علیا بیزجان علیا ۹۶ ۳۳۷

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع