روستاهای دهستان کامفیروز شمالی از بخش کر طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 اله مراد خانی اله مراد خانی 103 455
2 حاجی آباد حاجی آباد 213 894
3 بكيان بكيان 447 1569
4 پالنگری نو پالنگری نو 239 853
5 پالنگری كهنه پالنگری كهنه 178 645
6 حسين آباد حسين آباد 270 926
7 قلعه نو قلعه نو 68 242