روستاهای دهستان کامفیروز شمالی از بخش کر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ اله مراد خانی اله مراد خانی ۱۰۳ ۴۵۵
۲ حاجی آباد حاجی آباد ۲۱۳ ۸۹۴
۳ بکیان بکیان ۴۴۷ ۱۵۶۹
۴ پالنگری نو پالنگری نو ۲۳۹ ۸۵۳
۵ پالنگری کهنه پالنگری کهنه ۱۷۸ ۶۴۵
۶ حسین آباد حسین آباد ۲۷۰ ۹۲۶
۷ قلعه نو قلعه نو ۶۸ ۲۴۲