روستاهای دهستان گرمه از بخش کر طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 آب ماهی آب ماهی 42 141
2 چم كنگری چم كنگری 62 213
3 گرمه گرمه 153 588
4 پيرسبزعلی پيرسبزعلی 63 264
5 چم چنار چم چنار 53 198
6 چم سهراب خانی چم سهراب خانی 68 275
7 چم ريز چم ريز 82 353
8 سربست سربست 113 421
9 ده دامچه ده دامچه 38 159

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع