روستاهای دهستان گرمه از بخش کر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ آب ماهی آب ماهی ۴۲ ۱۴۱
۲ چم کنگری چم کنگری ۶۲ ۲۱۳
۳ گرمه گرمه ۱۵۳ ۵۸۸
۴ پیرسبزعلی پیرسبزعلی ۶۳ ۲۶۴
۵ چم چنار چم چنار ۵۳ ۱۹۸
۶ چم سهراب خانی چم سهراب خانی ۶۸ ۲۷۵
۷ چم ریز چم ریز ۸۲ ۳۵۳
۸ سربست سربست ۱۱۳ ۴۲۱
۹ ده دامچه ده دامچه ۳۸ ۱۵۹

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع