روستاهای دهستان رحمت از بخش سیدان طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ مراد آباد مراد آباد ۹۲ ۳۵۳
۲ انجیره انجیره ۲۴۹ ۸۸۱
۳ حسن آباد سنجرلو حسن آباد سنجرلو ۲۷۷ ۱۰۲۱
۴ احمد آباد کته احمد آباد کته ۷۳ ۳۴۰
۵ راهنویه راهنویه ۱۸۳ ۷۵۷
۶ احمد آباد کوهپایه احمد آباد کوهپایه ۱۸۳ ۶۷۴
۷ بزمیان بزمیان ۲۰۳ ۷۰۱
۸ عباس آباد عباس آباد ۱۸۸ ۶۶۶
۹ غیاث آباد غیاث آباد ۲۶ ۹۰
۱۰ روزیان روزیان ۹۷ ۳۶۷
۱۱ سعادت آباد علیا سعادت آباد علیا ۴۰ ۱۴۹
۱۲ سعادت آباد وسطی سعادت آباد وسطی ۲۱۶ ۸۰۲
۱۳ سعادت آباد سفلی سعادت آباد سفلی ۴۸ ۱۸۷
۱۴ محمود آباد محمود آباد ۸۲ ۲۸۳
۱۵ میج میج ۱۸۹ ۷۲۱
۱۶ مهدی آباد مهدی آباد ۸۴ ۳۲۶
۱۷ کره تاوی کره تاوی ۳۴۴ ۱۲۴۲
۱۸ سرآباد سرآباد ۳۵ ۱۳۸
۱۹ کره ای کره ای ۳۵۷ ۱۳۶۲

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع