روستاهای دهستان رحمت از بخش سیدان طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 مراد آباد مراد آباد 92 353
2 انجيره انجيره 249 881
3 حسن آباد سنجرلو حسن آباد سنجرلو 277 1021
4 احمد آباد كته احمد آباد كته 73 340
5 راهنویه راهنویه 183 757
6 احمد آباد کوهپايه احمد آباد کوهپايه 183 674
7 بزمیان بزمیان 203 701
8 عباس آباد عباس آباد 188 666
9 غياث آباد غياث آباد 26 90
10 روزيان روزيان 97 367
11 سعادت آباد عليا سعادت آباد عليا 40 149
12 سعادت آباد وسطی سعادت آباد وسطی 216 802
13 سعادت آباد سفلی سعادت آباد سفلی 48 187
14 محمود آباد محمود آباد 82 283
15 ميج ميج 189 721
16 مهدی آباد مهدی آباد 84 326
17 كره تاوی كره تاوی 344 1242
18 سرآباد سرآباد 35 138
19 كره ای كره ای 357 1362

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع