روستاهای دهستان خفرک علیا از بخش سیدان طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ دشتبال دشتبال ۱۵۹ ۵۴۰
۲ سیوند سیوند ۹۸۲ ۳۲۶۸
۳ منصورآباد منصورآباد ۳۰ ۱۰۹
۴ آب انار آب انار ۹۷ ۳۴۲
۵ اسماعیل آباد اسماعیل آباد ۷۰ ۲۳۳

۶

فاروق فاروق ۱۴۳۴ ۴۹۲۶
۷ گوگی گوگی ۴۲ ۱۵۶

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع