روستاهای دهستان ابرج از بخش درودزن طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 چاه ميلك چاه ميلك 30 106
2 دره باد دره باد 341 1350
3 بيدگل بيدگل 283 1113
4 قرخلو قرخلو 152 607
5 قلعه نو قلعه نو 178 721
6 گله زن گله زن 139 521
7 بني يكه بني يكه 215 827
8 سعادت آباد سعادت آباد 111 465
9 هاشم آباد هاشم آباد 53 209
10 سهل آباد ابرج سهل آباد 67 276
11 گل مكان باصری گل مكان باصری 111 438
12 ميان رود ميان رود 131 521
13 تيره باغ تيره باغ 25 100
14 كندازی كندازی 130 436
15 مائين مائين 191 773
16 کندازی سفلی کندازی سفلی 24 93
17 اشگرد اشجرد 347 1374
18 گل مكان قشلاق گل مكان قشلاق 300 1179
19 ماليچه ماليچه 67 271
20 معصوم آباد معصوم آباد 42 185

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع