روستاهای دهستان ابرج از بخش درودزن طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ چاه میلک چاه میلک ۳۰ ۱۰۶
۲ دره باد دره باد ۳۴۱ ۱۳۵۰
۳ بیدگل بیدگل ۲۸۳ ۱۱۱۳
۴ قرخلو قرخلو ۱۵۲ ۶۰۷
۵ قلعه نو قلعه نو ۱۷۸ ۷۲۱
۶ گله زن گله زن ۱۳۹ ۵۲۱
۷ بنی یکه بنی یکه ۲۱۵ ۸۲۷
۸ سعادت آباد سعادت آباد ۱۱۱ ۴۶۵
۹ هاشم آباد هاشم آباد ۵۳ ۲۰۹
۱۰ سهل آباد ابرج سهل آباد ۶۷ ۲۷۶
۱۱ گل مکان باصری گل مکان باصری ۱۱۱ ۴۳۸
۱۲ میان رود میان رود ۱۳۱ ۵۲۱
۱۳ تیره باغ تیره باغ ۲۵ ۱۰۰
۱۴ کندازی کندازی ۱۳۰ ۴۳۶
۱۵ مائین مائین ۱۹۱ ۷۷۳
۱۶ کندازی سفلی کندازی سفلی ۲۴ ۹۳
۱۷ اشگرد اشجرد ۳۴۷ ۱۳۷۴
۱۸ گل مکان قشلاق گل مکان قشلاق ۳۰۰ ۱۱۷۹
۱۹ مالیچه مالیچه ۶۷ ۲۷۱
۲۰ معصوم آباد معصوم آباد ۴۲ ۱۸۵

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع