روستاهای دهستان رامجرددو از بخش درودزن طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 جشنيان جشنيان 190 723
2 جهان آباد جهان آباد 250 921
3 فتوح آباد فتوح آباد 144 557
4 آباده آباده 64 262
5 اسماعيل آباد علیا اسماعيل آباد بزرگ 127 433
6 بارزآباد بارزآباد 164 688
7 رامجردی رامجردی 79 305
8 رزمنجان رزمنجان 154 598
9 ماده بانان ماده بانان *** ***
10 شاهيجان سفلی شاهيجان سفلی 25 65
11 شاهيجان عليا شاهيجان عليا 85 305
12 تل سرخ تل سرخ 118 437
13 زراره زراره 129 463
14 ابراهيم آباد ابراهيم آباد 71 248
15 اسماعيل آباد سفلی اسماعيل آباد 25 98
16 جمال آباد جمال آباد 42 183
17 حسين آباد قرق حسين آباد قرق 36 132
18 ملك آباد ملك آباد 192 679
19 نگارستان نگارستان 75 237
20 نوسنجان نوسنجان 99 352
21 سهل آباد رامجرد سهل آباد 31 111
22 بوركی بوركی 265 968
23 چمنی چمنی 287 1029
24 نصرآباد نصرآباد 174 688
25 آونجان آونجان 256 963
26 جونكی جونكی 141 480

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع