روستاهای دهستان رامجرددو از بخش درودزن طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ جشنیان جشنیان ۱۹۰ ۷۲۳
۲ جهان آباد جهان آباد ۲۵۰ ۹۲۱
۳ فتوح آباد فتوح آباد ۱۴۴ ۵۵۷
۴ آباده آباده ۶۴ ۲۶۲
۵ اسماعیل آباد علیا اسماعیل آباد بزرگ ۱۲۷ ۴۳۳
۶ بارزآباد بارزآباد ۱۶۴ ۶۸۸
۷ رامجردی رامجردی ۷۹ ۳۰۵
۸ رزمنجان رزمنجان ۱۵۴ ۵۹۸
۹ ماده بانان ماده بانان *** ***
۱۰ شاهیجان سفلی شاهیجان سفلی ۲۵ ۶۵
۱۱ شاهیجان علیا شاهیجان علیا ۸۵ ۳۰۵
۱۲ تل سرخ تل سرخ ۱۱۸ ۴۳۷
۱۳ زراره زراره ۱۲۹ ۴۶۳
۱۴ ابراهیم آباد ابراهیم آباد ۷۱ ۲۴۸
۱۵ اسماعیل آباد سفلی اسماعیل آباد ۲۵ ۹۸
۱۶ جمال آباد جمال آباد ۴۲ ۱۸۳
۱۷ حسین آباد قرق حسین آباد قرق ۳۶ ۱۳۲
۱۸ ملک آباد ملک آباد ۱۹۲ ۶۷۹
۱۹ نگارستان نگارستان ۷۵ ۲۳۷
۲۰ نوسنجان نوسنجان ۹۹ ۳۵۲
۲۱ سهل آباد رامجرد سهل آباد ۳۱ ۱۱۱
۲۲ بورکی بورکی ۲۶۵ ۹۶۸
۲۳ چمنی چمنی ۲۸۷ ۱۰۲۹
۲۴ نصرآباد نصرآباد ۱۷۴ ۶۸۸
۲۵ آونجان آونجان ۲۵۶ ۹۶۳
۲۶ جونکی جونکی ۱۴۱ ۴۸۰

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع