روستاهای دهستان کامفیروز جنوبی از بخش کامفیروز طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ مهجن آباد مهجن آباد ۵۲۸ ۱۹۱۷
۲ علی آباد علیاء علی آباد علیاء ۳۹۱ ۱۴۷۸
۳ علی آباد سفلی علی آباد سفلی ۳۴۹ ۱۲۶۹
۴ دزدکردک دزدکردک ۳۷ ۱۶۲
۵ جیدر زار جیدر زار ۲۵ ۱۰۰
۶ منصور آباد منصور آباد ۹۲ ۳۶۴
۷ منگان منگان ۱۴۷ ۵۵۴
۸ عباس آباد عباس آباد ۲۵۶ ۱۲۳۲

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع