روستاهای دهستان محمدآباد از بخش مرکزی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ آصف آباد آصف آباد ۲۵ ۸۰
۲ ده چاشت ده چاشت ۴۵ ۱۶۳
۳ بریانک بریانک ۸۰ ۲۸۲
۴ تاج آباد تاج آباد ۱۲۳ ۴۲۰
۵ مقصودآباد مقصودآباد ۱۶۹ ۶۳۳
۶ چهارطاق چهارطاق ۱۷۷ ۶۸۴
۷ عزآباد عزآباد ۱۸۲ ۶۳۴
۸ اسماعیل آباد اسماعیل آباد ۱۸۲ ۶۶۹
۹ خیرآباد خیرآباد ۱۹۳ ۶۴۳
۱۰ شمس آباد تخت شمس آباد تخت ۲۰۵ ۶۹۸
۱۱ محمد آباد محمد آباد ۲۴۱ ۸۲۳
۱۲ شهرک ولی عصر شهرک ولی عصر ۳۴۵ ۱۲۲۳
۱۳ سلطان ولایت سلطان ولایت ۳۴۸ ۱۱۸۹
۱۴ رجا آباد رجا آباد ۴۲۳ ۱۵۲۱

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع