روستاهای دهستان مجدآباد از بخش مرکزی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ منصورآباد منصورآباد ۳۱ ۱۰۹
۲ حسن آباد حسن آباد ۳۹ ۱۳۴
۳ ازن دره ازن دره ۴۵ ۱۵۶
۴ کمرزرد کمرزرد ۸۱ ۳۱۰
۵ گودزرشک گودزرشک ۸۶ ۳۴۹
۶ عباس آباد عباس آباد ۹۵ ۳۹۴
۷ گنداشلوی علیا گنداشلوی علیا ۳۴۷ ۱۲۳۱
۸ گنداشلوی سفلی گنداشلوی سفلی ۵۳ ۱۷۶
۹ مراگلو مراگلو ۴۹۷ ۱۷۹۸
۱۰ مجدآباد مجدآباد ۸۱۱ ۳۱۸۴

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع