روستاهای دهستان مجدآباد از بخش مرکزی طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 منصورآباد منصورآباد 31 109
2 حسن آباد حسن آباد 39 134
3 ازن دره ازن دره 45 156
4 كمرزرد كمرزرد 81 310
5 گودزرشك گودزرشك 86 349
6 عباس آباد عباس آباد 95 394
7 گنداشلوی علیا گنداشلوی علیا 347 1231
8 گنداشلوی سفلی گنداشلوی سفلی 53 176
9 مراگلو مراگلو 497 1798
10 مجدآباد مجدآباد 811 3184

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع