روستاهای دهستان رامجردیک از بخش مرکزی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف
نام کنونی روستا
نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰
تعداد خانوار (سرشماری ۹۰)
تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ دم افشان دم افشان ۹۷ ۳۷۷
۲ فخرآباد فخرآباد ۹۸ ۳۸۴
۳ دولت آباد رامجرد دولت آباد ۱۰۱ ۳۶۰
۴ فالونک فالونک ۱۱۱ ۶۹۶
۵ شهرک طالقانی شهرک طالقانی ۱۱۵ ۴۳۴
۶ اسفندران اسفدران ۱۸۰ ۶۶۱
۷ اسلام آباد اسلام آباد ۲۱۳ ۷۵۰
۸ زرقانک زرقانک ۲۱۹ ۷۳۵
۹ قاسم آباد رامجرد قاسم آباد ۲۲۸ ۸۶۶
۱۰ زرگران زرگران ۴۶۰ ۱۷۱۹
۱۱ کوه سبز کوه سبز ۷۸۸ ۲۹۹۴

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع