روستاهای دهستان رامجردیک از بخش مرکزی طبق سرشماری سال 1390

ردیف
نام کنونی روستا
نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90
تعداد خانوار (سرشماری 90)
تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 دم افشان دم افشان 97 377
2 فخرآباد فخرآباد 98 384
3 دولت آباد رامجرد دولت آباد 101 360
4 فالونك فالونك 111 696
5 شهرك طالقانی شهرك طالقانی 115 434
6 اسفندران اسفدران 180 661
7 اسلام آباد اسلام آباد 213 750
8 زرقانك زرقانك 219 735
9 قاسم آباد رامجرد قاسم آباد 228 866
10 زرگران زرگران 460 1719
11 كوه سبز كوه سبز 788 2994

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع