روستاهای دهستان رودبال از بخش مرکزی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ بادکی بادکی ۲۹ ۱۰۸
۲ احمدآباد احمدآباد ۳۸ ۱۲۶
۳ حسین آباد سرطویله حسین آباد سرطویله ۵۷ ۱۹۸
۴ میان قلعه میان قلعه ۷۵ ۲۷۶
۵ معصوم آباد معصوم آباد ۱۰۳ ۳۶۱
۶ علیاخالدآباد علیاخالدآباد ۲۰۷ ۷۶۵
۷ حسن آباد تل کمین حسن آباد تل کمین ۲۲۶ ۸۵۰
۸ عمادآباد عمادآباد ۲۵۰ ۹۱۷
۹ گرم آباد گرم آباد ۸۱۹ ۳۰۵۰
۱۰ فتح آباد سفلی فتح آباد سفلی ۱۲۹۷ ۴۷۹۵

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع