روستاهای دهستان رودبال از بخش مرکزی طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 بادكی بادكی 29 108
2 احمدآباد احمدآباد 38 126
3 حسین آباد سرطویله حسین آباد سرطویله 57 198
4 میان قلعه میان قلعه 75 276
5 معصوم آباد معصوم آباد 103 361
6 علياخالدآباد علياخالدآباد 207 765
7 حسن آباد تل كمين حسن آباد تل كمين 226 850
8 عمادآباد عمادآباد 250 917
9 گرم آباد گرم آباد 819 3050
10 فتح آباد سفلی فتح آباد سفلی 1297 4795

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع