روستاهای دهستان کناره از بخش مرکزی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف
نام کنونی روستا
نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰
تعداد خانوار (سرشماری ۹۰)
تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ قربان لک قربان لک ۲۳۱ ۸۴۴
۲ جونجان جونجان ۵۱ ۱۹۷
۳ رشمیجان رشمیجان ۱۳۷ ۵۷۲
۴ جلیان جلیان ۲۰۹ ۶۹۶
۵ دولت آباد دولت آباد ۲۹۸ ۱۱۱۲
۶ ده بید ده بید ۳۳۵ ۱۲۹۶
۷ فیروزی فیروزی ۸۲۰ ۲۸۹۸
۸ کوشک کوشک ۸۳۲ ۳۰۲۷
۹ کناره کناره ۱۵۹۳ ۵۵۲۹
۱۰ مهرآباد مهرآباد ۲۹۲ ۱۰۰۷

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع