روستاهای دهستان کناره از بخش مرکزی طبق سرشماری سال 1390

ردیف
نام کنونی روستا
نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90
تعداد خانوار (سرشماری 90)
تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 قربان لک قربان لک 231 844
2 جونجان جونجان 51 197
3 رشمیجان رشمیجان 137 572
4 جلیان جلیان 209 696
5 دولت آباد دولت آباد 298 1112
6 ده بید ده بید 335 1296
7 فیروزی فیروزی 820 2898
8 کوشک کوشک 832 3027
9 کناره کناره 1593 5529
10 مهرآباد مهرآباد 292 1007

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع