بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

P1090815


نویسندگان
 

فیروز رنجبر:  كارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران
معصومه مقبل:  دانشجوی دكتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران
محسن ارسلانی:  دانشجوی كار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران

 

تعداد صفحات

12

منبع

فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره 7، بهار 1389

 

چكیده:


اقلیم عامل مهمی در توسعه بخش گردشگری میباشد، یك اقلیم مناسب میتواند پاسخهای مثبت گردشگران را در پی داشته باشد و گردشگران نیز برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی و جوی مقصد مورد نظر طرح‌ریزی میكنند. این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین شرایط آب و هوایی با روند گردشگری در شهرستان مرودشت انجام شده است. برای انجام این تحقیق از دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیك، سد درودزن در یك دوره آماری 18 ساله (1987 – 2006) و همچنین از آمار تعداد بازدید كنندگان مجموعه تاریخی هخامنشی در یك دوره آماری 10 ساله (1376 – 1386) استفاده شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد، ماههای فصل سرد سال (ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر)، به دلیل بارش باران و افت دما شرایط نامطلوبی را برای گردشگری در این شهرستان دارند. و ماه‌های فصل بهار و پاییز (آوریل، مه، اكتبر و سپتامبر) به دلیل تعدیل شرایط دمایی و عدم بارش باران بهترین شرایط را برای گردشگری دارند. همچنین ماه‌های ژوئن، ژوییه و آگوست به دلیل گرما دارای شرایط نامطلوب برای گذران اوقات فراغت در این شهرستان می‌باشد. طبق نتایج این تحقیق بین تعداد بازدیدكنندگان از مجموعه تخت‌جمشید و میانگین دمای هوا، ساعات آفتابی و وزش باد رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و بین تعداد بازدیدكنندگان و بارش باران و رطوبت هوا به دلیل اثر منفی رابطه معكوس وجود دارد و با افزایش بارش و رطوبت، تعداد بازدیدكنندگان كاهش پیدا می‌كند.

 

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع