كاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی كشت در شهرستان مرودشت با تأكید بر محدودیت آب

1725212242014fig1_7

نویسندگان

حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

تعداد صفحات ۲۲
منبع

مجله‌ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۳، ۱۳۸۸

 

چکیده:


هدف از این مطالعه تدوین الگوی کشت در شرایط ریسکی، با در نظر گرفتن کاهش مصرف آب در شهرستان مرودشت استان فارس بوده است. برای این منظور رهیافت برنامه‌ریزی چندهدفی بکار گرفته شد. هدف‌های بالا با توجه به تمایلات بهره‌برداران مبنی بر حفظ سطح مشخصی از درآمد مورد توجه قرار گرفت. الگوهای ریسکی شامل تارگت – موتاد و واریانس درآمد بود. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از ۵۰ بهره‌بردار، برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد و با توجه به تعدد پاسخ‌های ارایه شده در الگوی واریانس درآمد، با استفاده از تحلیل خوشه‌ای پاسخ‌های بهینه انتخاب شدند. این انتخاب با استفاده از معیار ترکیبی که سه  هدف کاهش مصرف آب، کاهش ریسک و افزایش بازدهی را در بر می‌گرفت، صورت پذیرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که میان  هدف‌های یاد شده تبادل وجود دارد. در الگوهای منتخب سطح زیر کشت گندم با افزایش سطح ریسک دارای روند افزایشی بود. همچنین در این الگوها سطح زیرکشت ذرت و سبزی بیشتر از مقدار الگوی فعلی بدست آمد، اما از کشت جو کاسته شد. سطح زیرکشت باقلا نیز نزدیک به سطح فعلی آن بود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ریسک فاصله‌ی میان الگوی فعلی با الگوهای بهینه افزایش می‌یابد.

 

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع