كاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی كشت در شهرستان مرودشت با تأكید بر محدودیت آب

1725212242014fig1_7

نویسندگان

حمید محمدی: استادیار اقتصاد كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم

فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

تعداد صفحات 22
منبع

مجله‌ی تحقیقات اقتصاد كشاورزی، جلد 1، شماره 3، 1388

 

چكیده:


هدف از این مطالعه تدوین الگوی كشت در شرایط ریسكی، با در نظر گرفتن كاهش مصرف آب در شهرستان مرودشت استان فارس بوده است. برای این منظور رهیافت برنامه‌ریزی چندهدفی بكار گرفته شد. هدف‌های بالا با توجه به تمایلات بهره‌برداران مبنی بر حفظ سطح مشخصی از درآمد مورد توجه قرار گرفت. الگوهای ریسكی شامل تارگت – موتاد و واریانس درآمد بود. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از 50 بهره‌بردار، برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد و با توجه به تعدد پاسخ‌های ارایه شده در الگوی واریانس درآمد، با استفاده از تحلیل خوشه‌ای پاسخ‌های بهینه انتخاب شدند. این انتخاب با استفاده از معیار تركیبی كه سه  هدف كاهش مصرف آب، كاهش ریسك و افزایش بازدهی را در بر می‌گرفت، صورت پذیرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد كه میان  هدف‌های یاد شده تبادل وجود دارد. در الگوهای منتخب سطح زیر كشت گندم با افزایش سطح ریسك دارای روند افزایشی بود. همچنین در این الگوها سطح زیركشت ذرت و سبزی بیشتر از مقدار الگوی فعلی بدست آمد، اما از كشت جو كاسته شد. سطح زیركشت باقلا نیز نزدیك به سطح فعلی آن بود. همچنین نتایج نشان داد كه با افزایش ریسك فاصله‌ی میان الگوی فعلی با الگوهای بهینه افزایش می‌یابد.

 

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع