تحلیلی جغرافیایی بر جریانات متقابل روستایی – شهری؛ مطالعه‌ی موردی مرودشت و روستاهای پیرامونی

P1200056

نویسندگان

علی شمس‌الدینی: مربی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

علی شکور: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

محمدرضا رضایی: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

لیلا پناهی: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

تعداد صفحات 21
منبع

فصل‌نامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 12

 

چکیده:

ناحیه به منزله‌ی یک سیستم جغرافیایی که متشکل از شهرها و روستاهای پیرامون آن‌هاست، ضمن داشتن جریانات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی – مذهبی با نواحی سکونت گاهی بالادست، عناصر و قسمت‌های مختلف آن ناحیه به شکلی نظام‌وار دارای بده‌بستان، ارتباط و پیوندهای متقابل با یکدیگر می‌باشند. اینگونه جریانات شهری – روستایی با تکیه بر نقش و کارکرد شهرها و روستاهای درون هر ناحیه، موجبات تحول و تأثیرگذاری بر کلیه ابعاد فضایی سکونت‌گاه‌ها را فراهم نموده است. این پژوهش بر آن است که به روش توصیفی – تحلیلی ارتباطات متقابل بین شهر مرودشت و روستاهای پیرامون آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. روستاهای کناره، فتح‌آباد و مجدآباد از بخش مرکزی ناحیه؛ به عنوان نمونه موردی تحقیق برگزیده شده‌اند. روش جمع‌آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی از جمله تکمیل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه با اهالی روستاها و از جمله نظایر اینهاست. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که:
مرودشت به عنوان یک شهر میانی و قطبی بزرگ به لحاظ تجمع امکانات، سرمایه و نیروی انسانی در منطقه ضمن تسلط و برتری نسبی بر ناحیه، دارای ارتباطی دو سویه با نقاط روستایی پیرامون خود می‌باشد. به عبارت دیگر، مرودشت با ارائه خدمات و تسهیلات معیشتی – رفاهی مورد نیاز روستاهای حوزه نفوذ خود و نیز خرید محصولات تولیدی روستائیان؛ ضمن فراهم نمودن شرایط رشد و پویایی روستاها موجب ایجاد تغییرات کالبدی – فضایی در آن‌ها را سبب شده است. از سوی دیگر ساکنین روستاهای مورد مطالعه نیز با برقراری جریانات اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی، بده‌بستان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، بازار و مسکن شهری زمینه‌های پویایی اقتصاد و رشد شهر مرودشت و نیز تغییر و توسعه در روستای خود را ضمن وابستگی به شهر، به طور نسبی فراهم نموده‌اند.

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع