گزارش تصویری: مراحل اولیه نصب دروازه موقت دهکده گردشگری اهرک جهت راهنمایی مسافران

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه