تمامی مطالب تحت: متفرقه

بازدید رئیس محترم اداره صنعت معدن و تجارت مرودشت از دبیرخانه هفته پاسداشت مرودشت

رزمی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت مرودشت گفت: این برنامه سال گذشته بمدت یک روز برگزار میشد ولی امسال به صورت برنامه هفتگی برگزار خواهد شد و ما حمایت همه جانبه خود را … ادامه مطلب