تمامی مطالب تحت: خلاصه مقالات دانشگاهی

بررسی تعیین كننده‌ها‌ی پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت: كاربرد مدل‌سازی انتخابی

  نویسندگان مريم جعفرنيا: دانشجوی كارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز محمد بخشوده: دانشجوی كارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز تعداد صفحات 7 منبع … ادامه مطلب

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

نویسندگان   فیروز رنجبر:  كارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل:  دانشجوی دكتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی:  دانشجوی كار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران   تعداد صفحات 12 منبع فصل … ادامه مطلب

كاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی كشت در شهرستان مرودشت با تأكید بر محدودیت آب

نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت تعداد صفحات 22 منبع مجله‌ی تحقیقات اقتصاد كشاورزی، جلد 1، شماره 3، 1388   چكیده: … ادامه مطلب

مقایسه‌ی مزیت نسبی محصولات كشاورزی در استان فارس و شهرستان مرودشت

  نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فردین بوستانی: استاديار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تعداد صفحات 15 منبع مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی، جلد 1، شماره 2، 1388   … ادامه مطلب

پیاده‌سازی مدل آمایشی كشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت

  نویسندگان مجتبی قديری معصوم: استاد گروه جغرافیای انسانی دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران حسین نصیری: دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامه‌ريزی روستایی دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران یوسف رفیعی: دانشجوی دكتری برنامه‌ريزی محیط زیست دانشكده محیط … ادامه مطلب

تحلیلی جغرافیایی بر جریانات متقابل روستایی – شهری؛ مطالعه‌ی موردی مرودشت و روستاهای پیرامونی

نویسندگان علی شمس‌الدینی: مربی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران علی شکور: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران محمدرضا رضایی: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری … ادامه مطلب