تمامی مطالب تحت: خلاصه مقالات دانشگاهی

بررسی تعیین کننده‌ها‌ی پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت: کاربرد مدل‌سازی انتخابی

  نویسندگان مریم جعفرنیا: دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز محمد بخشوده: دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز تعداد صفحات ۷ منبع … ادامه مطلب

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

نویسندگان   فیروز رنجبر:  کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل:  دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی:  دانشجوی کار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران   تعداد صفحات ۱۲ منبع فصل … ادامه مطلب

کاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی کشت در شهرستان مرودشت با تأکید بر محدودیت آب

نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت تعداد صفحات ۲۲ منبع مجله‌ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۳، ۱۳۸۸   چکیده: … ادامه مطلب

مقایسه‌ی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در استان فارس و شهرستان مرودشت

  نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تعداد صفحات ۱۵ منبع مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۲، ۱۳۸۸   … ادامه مطلب

پیاده‌سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت

  نویسندگان مجتبی قدیری معصوم: استاد گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران حسین نصیری: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران یوسف رفیعی: دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست دانشکده محیط … ادامه مطلب

تحلیلی جغرافیایی بر جریانات متقابل روستایی – شهری؛ مطالعه‌ی موردی مرودشت و روستاهای پیرامونی

نویسندگان علی شمس‌الدینی: مربی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران علی شکور: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران محمدرضا رضایی: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری … ادامه مطلب