نوشته شده توسط: مرودشت شناخت

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

نویسندگان   فیروز رنجبر:  كارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل:  دانشجوی دكتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی:  دانشجوی كار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران   تعداد صفحات 12 منبع فصل … ادامه مطلب

كاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی كشت در شهرستان مرودشت با تأكید بر محدودیت آب

نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت تعداد صفحات 22 منبع مجله‌ی تحقیقات اقتصاد كشاورزی، جلد 1، شماره 3، 1388   چكیده: … ادامه مطلب

مقایسه‌ی مزیت نسبی محصولات كشاورزی در استان فارس و شهرستان مرودشت

  نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فردین بوستانی: استاديار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تعداد صفحات 15 منبع مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی، جلد 1، شماره 2، 1388   … ادامه مطلب

یادی از سردار باصلابت دفاع مقدس «شهید ولی نوری» از خطه مرودشت فارس

    به قلم دکتر رضا زارع در اولین روزهای آشنایی و دیدار، تصویری از چهره و قامت او به همراه صلابت و جذابیت، اقتدار و جدّیت اما بسیار دوست‌داشتنی در ذهنم نقش بست. … ادامه مطلب

پیاده‌سازی مدل آمایشی كشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت

  نویسندگان مجتبی قديری معصوم: استاد گروه جغرافیای انسانی دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران حسین نصیری: دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامه‌ريزی روستایی دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران یوسف رفیعی: دانشجوی دكتری برنامه‌ريزی محیط زیست دانشكده محیط … ادامه مطلب

تحلیلی جغرافیایی بر جریانات متقابل روستایی – شهری؛ مطالعه‌ی موردی مرودشت و روستاهای پیرامونی

نویسندگان علی شمس‌الدینی: مربی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران علی شکور: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران محمدرضا رضایی: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری … ادامه مطلب